top of page

POLICY & GDPR

Kvalitetspolicy

 

CentrumByggen upprätthåller en sådan kvalitet hos produkter och tjänster att kunden blir nöjd.

CentrumByggens anställda har tydligt ansvar och tillräckliga kunskaper, resurser och befogenheter.

CentrumByggen prioriterar leverantörer och underentreprenörer med aktivt kvalitetsarbete.

CentrumByggen undersöker regelbundet om kunderna är nöjda.

 

Miljöpolicy

CentumByggen skall uppfylla lagens och marknadens krav på miljövänliga produkter och processer och ständigt förbättra sitt arbete med:

 • Produkter och leverantörer som väl motsvarar kundens miljökrav

 • Produktion som tar hänsyn till miljöbelastningen

 • Förebyggande miljöåtgärder framför åtgärder i efterhand

CentrumByggens miljöpolicy syftar till att inordna företaget i de naturliga kretsloppen och stärka företagets ställning till miljömedvetna kunder och entreprenörer.

 

GDPR

För CentrumByggen är våra kunders och samarbetspartners förtroende en av våra största tillgångar. För oss är det därför viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med (EU) 2016/679, GDPR/Dataskyddsförordningen och därmed på ett tryggt och säkert sätt. Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer och IP-nummer kan klassas som personuppgifter.

Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. GDPR/Dataskyddsförordningen gäller dock inte juridiska personer.

 

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

CentrumByggen, org.nr 556254-2455 är personuppgiftsansvarig för behandlingen och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

 

NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid kontakt med leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.

Uppgifterna behandlas huvudsakligen av oss för ingående, administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du använder dig av vår support, besöker vår webbplats eller ett event som vi anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med oss.

 

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig är exempelvis:

 • Namn och identifikationsnummer, exempelvis personnummer, organisationsnummer eller nationellt id.

 • Kontaktuppgifter, exempelvis adress, telefonnummer och e-post.

 • Kundnummer.

 • Betalningsuppgifter.

 • Uppgifter om dina inköp.

 • Information om vilka av våra tjänster du varit intresserad av och vilka av våra event du anmält dig till.

 

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.

 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.

 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

 • Lämna information per post, e-post, SMS samt telefon.

 • Följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagar.

 

VAD HAR VI FÖR LAGLIG GRUND ATT BEHANDLA PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal legala grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, exempelvis för att genomföra bokningar och köp och för att kunna fakturera dig.

I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. Vi sparar dock endast de uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla denna rättsliga förpliktelse. 

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna information. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen.

 

VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part. 

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och organisatoriska, för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerhetsställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

DINA RÄTTIGHETER

CentrumByggen ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett utdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett utdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i utdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i utdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas bland annat lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Policy & GDPR: Om
bottom of page